Heraldica Slovenica

Strokovno mnenje o stalnem izobešanju zastave Slovenije

7. člen
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Republike Slovenije.

12. člen
Zastava je stalno izobešena:
1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike, sedež državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vlade;
2. na območju mejnih prehodov;
3. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
4. na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so označena tudi letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na način, ki jih določajo predpisi.

13. člen
Zastava se izobesi:
1. ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:
- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,
- na dan 1. in 2. maja, praznik dela,
- na dan 25. junija, dan državnosti,
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti.
Zastava se v primerih iz te točke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov;
2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
4. na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, in to spuščeno na pol droga;
5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi zakon.

V primerih iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka tega člena, je poleg zastave lahko izobešena tudi slovenska narodna zastava; na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.

14. člen
Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;
2. ob praznikih lokalnih skupnosti;
3. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za Republiko Slovenijo, in jih določi Vlada Republike Slovenije;
4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem zakonom.
Zastava je lahko izobešena za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.

V primerih iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, se poleg zastave lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava; na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.

×